Regulamin

REGULAMIN WYDARZEŃ

 1.  Zapisanie się na Wydarzenie (spotkanie, wykład, warsztat, kurs) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Wydarzenia wraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Marta Targońska, siedziba firmy ul. Świderska 113/55, 03-128 Warszawa, NIP 951-182-55-74.
 2. Za zawarcie umowy uważa się zgłoszenie na kurs poprzez rejestrację on-line i  wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.lagodnabioenergetyka.pl
 3. Warunkiem zapisu jest dokonanie wpłaty zaliczki lub całości kwoty na konto firmy do 3 dni od otrzymania potwierdzenie zgłoszenia.  Całość opłaty (w przypadku Wydarzeń gdzie obowiązkowa jest zaliczka) należy dokonać do 14 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
 4. Wpłat należy dokonywać na konto podane w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza zgłoszenia.
 5. Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona i uzależniona od rodzaju wydarzenia. O wykupieniu miejsca decyduje kolejność wpłat.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty, gdy rezygnacja nastąpi w terminie do 30 dni przed planowanym terminem Wydarzenia.   Oświadczenia o rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres mtargonska@gmail.com
 7. W przypadku niewystarczającej ilości Zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia bez roszczeń finansowych ze strony Uczestników. Wpłacone opłaty zostaną zwrócone wszystkim Uczestnikom Wydarzenia.
 8. Uczestnik Wydarzenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie wydarzenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 30 dni od ich wyrządzenia.
 9. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 10. Dane osobowe są przekazywane przez Uczestnika dobrowolnie.
 11. Wypełnienie formularza z danymi Uczestnika równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji i rozliczania wydarzenia oraz wysyłania oferty handlowej. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zgłoszeń  w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, z zastrzeżeniem ust. 1.
 12. Uczestnik   ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia z bazy danych.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
 14. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Organizatorem a Uczestnikiem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwe według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).